@ MS=ms14240106 3600
Produkt dnia
CABRIO Auto na akumulator 2 silniki+pilot+mp3
CABRIO Auto na akumulator 2 silniki+pilot+mp3
499,00 zł 369,22 zł
szt.
Auto CABRIO na akumulator 4 silniki +pilot
Auto CABRIO na akumulator 4 silniki +pilot
579,99 zł 379,11 zł
szt.
Auto CABRIO na akumulator 4 silniki BUJANIE! +LEDy
Auto CABRIO na akumulator 4 silniki BUJANIE! +LEDy
699,00 zł 559,00 zł
szt.
CABRIO Auto na akumulator 2 silniki+pilot+mp3
CABRIO Auto na akumulator 2 silniki+pilot+mp3
499,99 zł 369,22 zł
szt.
CABRIO Auto na akumulator 2 silniki+pilot+mp3
CABRIO Auto na akumulator 2 silniki+pilot+mp3
599,00 zł 379,22 zł
szt.
Auto CABRIO na akumulator 4 silniki BUJANIE! +LEDy
Auto CABRIO na akumulator 4 silniki BUJANIE! +LEDy
699,00 zł 559,00 zł
szt.
Auto na akumulator STEROWANIE TELEFONEM +pilot+mp3
Auto na akumulator STEROWANIE TELEFONEM +pilot+mp3
699,00 zł 479,50 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 25.12.2014 r.


  I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy ldtpolska.pl, którego właścicielem jest LDT Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Kościuszki 61F, NIP: 639-190-61-84. 
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym ldtpolska.pl, zwanym dalej Klientem, a LDT S.A., zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym ldtpolska.pl lub dokonująca zakupu bez rejestracji w sklepie ldtpolska.pl Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy ldtpolska.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www sklepu internetowego ldtpolska.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym ldtpolska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego ldtpolska.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. W celu zakupu towarów wg wartości netto, w zgodzie z aktualnymi przepisami podatkowymi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT, należy uprzednio skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedawcą celem złożenia zamówienia bezpośredniego. Sprzedaż taka będzie możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji firmy Klienta oraz zgodnie z obowiązującymi w LDT S.A. procedurami wewnętrznymi.
 6. Klient nie ma możliwości zakupu artykułów wg wartości netto na zasadach odwróconego obciążenia podatkiem VAT oferowanych w sklepie internetowym ldtpolska.pl. W sklepie internetowym ldtpolska.pl prowadzona jest wyłącznie jednostkowa sprzedaż detaliczna.
 7. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego ldtpolska.pl.
 8. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
 • pobraniem – u kuriera przy odbiorze towaru

 

Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa LDT S.A. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli elektronicznie na adres sklep@ldtpolska.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji LDT S.A. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Kupujący ma możliwość dokonania zamówienia po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej – założenia konta podczas składania zamówienia lub dokonania zakupu bez rejestracji. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

 • wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie LDT S.A. i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy przez Sprzedającego,
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy ldtpolska.pl,
 • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego ldtpolska.pl,
 • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy LDT S.A. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu ldtpolska.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu ldtpolska.pl
 3. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.ldtpolska.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy LDT S.A.
 4. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym ldtpolska.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.


IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym ldtpolska.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.ldtpolska.pl
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi do 10 dni roboczych.
 5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
  i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 1. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@ldtpolska.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DHL.
 3. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@ldtpolska.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
 4. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, LDT S.A. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.


V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: sklep@ldtpolska.pl.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). LDT S.A informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).


VI. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedającego.
 5. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje stosowną informację.
 7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 8. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 9. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl